Eucalyptus leucoxylon

Eucalyptus leucoxylon 'Rosea'
Return....Press to Return